FAQs Complain Problems

सामाचार :

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

यस गा.पा. अन्तर्गत चिउँटाहा स्वास्थ्य चौकीको अधिनमा रहेको ०५-१३-०० (पाँच विगहा तेर्‌ह कठ्ठा) खेती योग्य जग्गाको टेण्डर आव्हान सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

खाद्यान्न समाग्रीहरुको दरभाउ पत्र स्वीकृत भएको सूचना ।

खाद्यान्न समाग्रीहरुको दर रेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा --- श्री सरोकारवालाहरु सबै ।

Pages